Αποστολή & Όραμα

  • Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των μέσων και υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες 
  • Οργάνωση εκστρατειών για σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων για ενημέρωση και εκπαίδευση στα θέματα που αφορούν τα άτομα με εγκεφαλική παράλυση και άλλες αναπηρίες
  • Διοργάνωση συναντήσεων μεταξύ μελών και οικογενειών για ανταλλαγή προβληματισμών και απόψεων.
  • Εκπροσώπηση της Αγκαλιάς Ελπίδας στο εξωτερικό και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.
  • Οργάνωση εκδηλώσεων και έκδοση εντύπων για ενημέρωση και οικονομική στήριξη 
  • Η διαμόρφωση, διατύπωση και υποβολή αιτημάτων προς τα κέντρα αποφάσεων για σφαιρική αντιμετώπιση των ελλείψεων και διεκδίκηση των  δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες
  • Η συνεργασία με οποιαδήποτε Αρχή, οργάνωση, σύνδεσμο ή σωματείο, για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων.

Τέλος, μαζί με όλους και όλες που επιθυμούν να ενωθούν, να προωθήσουμε την αποδοχή, τον σεβασμό και την συμμετοχή των παιδιών με αναπηρίες στο κοινωνικό σύνολο.